Venue: Tamu Samaj UK Nepalese Community Centre

Barham Park  Wembley

660 Harrow Road Barham Park Wembley

HA0 2HB